BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Skelbiamas 2022 metų Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projektų atrankos konkursas

Data

2021 12 01

Įvertinimas
1
324_b86da871a349f8187ba2c3f6e65cef22.jpg

Valstybinis psichikos sveikatos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2726 ,,Dėl Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro 2022 metų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo” (toliau – Nuostatų) skelbia 2022 metų Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projektų atrankos konkursą:
Konkurso tikslas – užtikrinti nepertraukiamą Skambučių centro veiklą operatyviam psichologinių krizinių įvykių valdymui, organizuojant jo paslaugų teikimą kasdien nuo 8 iki 20 val., įskaitant savaitgalius ir šventines dienas. 
Projektų paraiškos yra priimamos nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 30 d. 23 val. 59 min.  
Konkursui teikiamų projektų vykdymo trukmė – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.
•    Konkurso sąlygos
•    Konkurso dokumentai
•    Paraiškų  atitinkančių administracinės atitikties reikalavimus sąrašas
•    VPSC įsakymas "Dėl psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto finansavimo skyrimo"
________________________________________
Konkursui teikiamų projektų pareiškėjais gali būti tik viešieji juridiniai asmenys, kaip apibrėžta pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.34 straipsnio 2 dalį (toliau – viešasis juridinis asmuo). Projekto pareiškėjas gali turėti partnerį – viešąjį juridinį asmenį, su kuriuo pareiškėjas kartu teiks paslaugas ir (ar) organizuos veiklas. Partneriais nelaikomi pareiškėjo filialai ar kiti struktūriniai padaliniai, asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) vykdant projektą įsigyjamų paslaugų teikėjai, prekių ar daiktų tiekėjai, rėmėjai.
Projektui finansuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1596 „Dėl ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano patvirtinimo“.  Didžiausia projektui 2022 metais galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 180 000 (vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų, iš jų viešinimo veikloms skirta ne mažiau 10 proc. finansavimo dydžio (viešinimo veiklų tikslas – didinti Skambučių centro ir mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų teikiamų paslaugų žinomumą visuomenėje).
Projektų konkurso finansavimas skiriamas vienam daugiausiai balų surinkusiam projektui įgyvendinti.
Finansavimas projektui neskiriamas, jeigu jis yra: skirtas siekti pelno; skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti; bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.
Projekto tikslinės asmenų grupės – tiesioginiai paslaugų gavėjai, nurodyti Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-1163 „Dėl Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punkte.
Finansuojamas visų Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-1163, 11.1–11.7 papunkčiuose bei 30 punkte numatytų veiklų kompleksas, įskaitant proaktyvų paslaugų siūlymą tikslinėms grupėms.
Tinkamos ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos yra apibrėžtos Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro 2022 metų konkurso organizavimo nuostatų VI skyriuje.
Paraiškos projektui VPSC turi būti siunčiamos elektroniniu paštu adresu [email protected] Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiška prieinama ne trumpiau kaip 5 darbo dienas po projekto paraiškos pateikimo dienos;
Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė nei paskutinės paraiškų teikimo skelbime nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.
Prie paraiškos turi būti pridedami šie dokumentai:
•    pareiškėjo steigimo dokumentai (įstatus, nuostatus, statutą ir pan.);
•    asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija (Nuostatų 4 priedas);
•    bendradarbiavimo sutartį (-ių), jei tokia yra pasirašyta;
•  dokumentus, pagrindžiančius Nuostatų 14.5 papunktyje minimą pareiškėjo patirtį (pvz., veiklos ataskaitos (-ų) bei dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo veiklos pradžią (išrašas iš Juridinių asmenų registro ir pan.);
•   dokumentus, pagrindžiančius projekto darbuotojų (veiklų vykdytojų) turimą išsilavinimą bei patirtį ir įrodančius vykdytojų dalyvavimą tiksliniuose mokymuose;
•    dokumentus, įrodančius teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;
•   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo Konkursui dienos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;
•    jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
•   teikiamą  (-us)  dokumentą (-us) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
•   pareiškėjas, pagrįsdamas išlaidų atitiktį vidutinės rinkos kainoms, pateikia planuojamų išlaidų įkainius pagrindžiančių tiekėjų apklausų, komercinių pasiūlymų arba (jei yra) viešai skelbiamos kainos, skelbimų kopijas ar išrašus. Vidutinėmis rinkos kainomis bus laikomi visų pateiktų projektų paraiškų atitinkamų išlaidų kainų vidurkiai.

Dėl išsamesnės informacijos, susijusios su Konkursu, projekto paraiškos teikimu galima kreiptis į Aureliją Čepulytę, tel. 868363361, el.p. [email protected] darbo dienomis, 12-17 val.
________________________________________
Konkurso dokumentai:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-2726 ,,Dėl Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro 2022 metų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo”.
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-1163 „Dėl Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/834a9230ba0411eb8c24980b2b0e0fef
3. Paraiškos forma;
4. Sąmatos forma;
5. Pareiškėjo deklaracijos forma;
6. Sutarties projektas


Valstybinio psichikos sveikatos centro Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro 2022 metų konkurso paraiškų sąrašas - Paraiškų  atitinkančių administracinės atitikties reikalavimus sąrašas

Paraiškos registracijos Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

1.

VšĮ Krizių įveikimo centras

Mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų skambučių ir kompetencijų centras

 

Įsakymas dėl 2022 metų Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto finansavimo skyrimo