BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Priemonės mažinant alkoholio vartojimo žalą

Data

2018 01 04

Įvertinimas
0
alcohol.jpg

Alkoholinius gėrimus vartoja didžioji dalis Lietuvos gyventojų, ne maža dalis žalodami savo psichikos ir fizinę sveikatą, artimuosius, aplinkinius. Projekto Alkoholio kontrolės politikos vertinimas, alkoholio vartojimo daromos žalos vertinimas atliktais skaičiavimais (Štelemėkas M. ir kt.) 2010 m. duomenimis alkoholio vartojimo keliama žala siekė 214,7 mln. eurų skaičiuojant nuostolius, patiriamus dėl prarasto produktyvumo dėl darbingo amžiaus žmonių mirtingumo, netekto darbingumo pensijų, sveikatos priežiūros, vaikų globos namų, nuteistųjų išlaikymo kaštus.

Lietuvos statistikos depar­tamento duomenimis Lietuvoje 2012–2016 m. lai­kotarpiu legalių alkoholinių gėrimų su­vartojamasabsoliutaus (100 proc.) alkoholio kiekis litrais vienam gyventojui mažėjo.Vienas Lietu­vos gyventojas 2016 m. vidutiniškai suvartojo 13,2 l absoliutaus alkoholio, tenkančio vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui ir šis rodiklis yra aukštes­nis už Europos šalių vidurkį. PSO duomenimis 2016 metais Europos šalyse vidutiniškai buvo suvartojama 10,2 l absoliutaus alkoholio (legalaus ir neapskaityto), tenkančio vie­nam 15 metų ir vyresniam nei 15 metų gyventojui. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vykdyto neapskaityto alko­holio suvartojimo Lietuvoje 1995–2015 m. vertini­mu 2010–2015 m. neapskaityto alkoholio dalis galėjo sudaryti vidutiniškai apie 7,7 proc. (apie 1,19 litro neapskaityto alkoholio, tekusio 15 m. ir vy­resniems gyventojams, arba 1,02 litro, tekusio vie­nam gyventojui per capita).

Asmens psichikos sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamais statistiniais duome­nimis 2016 m. stebėjimui iš viso registruota 51920 (2015 m. – 53665) psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, atvejų. Iš jų 89,9 proc. (2015 m. 89,5 proc.)– dėl alkoholio vartojimo ir 10,1 proc. (2015 m. -10,5 proc.) – dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų, įskaitant tabaką, vartojimo.

Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos Sveidra duomenimis asmenų, kuriems bent vieną kartą užregistruota alkoholinė psichozė, skaičius mažėjo (2015 m. I pusm. – 2027, iš viso 2015 m. -3817; 2016 m. I pusm. – 1943, iš viso 2016 m.  -3575; 2017 m. preliminariais duomenimis I pusm. – 1671), tačiau asmenų, kuriems diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, daugėja.

Pagrindinis teisės aktas, kurio paskirtis mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui, nustatyti teises gaminti, parduoti, įvežti, importuoti ir eksportuoti - Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas.2016 m. įsigaliojo svarbūs šio įstatymo pakeitimai, kuriais buvo nustatyti draudimai skelbti apie alkoholinių gėrimų kainų sumažinimą, organizuoti žaidimus, akcijas, konkursus ar loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti alkoholinius gėrimus, draudimas prekiauti degalinėse. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo pakeitimai, kuriais sugriežtinta alkoholinių gėrimų pre­kybos tvarka:

  • papildomai apribojamas prekybos alkoholiu laikas (prekybos alkoholiniais gėrimais laikas sutrumpinamas ir prekiauti alkoholiu bus lei­džiama pirmadieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 20 valandos, o sekmadieniais – nuo 10 iki 15 valandos, kitu laiku prekiauti bus leidžiama tik viešojo maiti­nimo vietose ir tik pilstomu alkoholiu, užtikrinant jo vartojimą vietoje;
  • iki 20 metų didinamas amžiaus cenzas, nuo kurio leidžiama įsigyti ar vartoti alko­holinius gėrimus, savivaldybėms suteikiama teisė nustatyti vietas ir teritorijas, kuriose draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nuo 2020 m. sau­sio 1 d. bus draudžiama prekyba alkoholiniais gė­rimais nestacionariose viešojo maitinimo vietose bei paplūdimiuose;
  • uždrausta al­koholio reklama (nustatant baigtinį sąrašą informa­cijos, kuri galės būti skelbiama prekybos vietose, prekybininkų interneto svetainėse ir pan.).

2016 m. per visą stebimą laikotarpį didžiausias skai­čius savivaldybių (21) pasinaudojo teise uždrausti prekybą alkoholiu renginių metu (2015 m. – 14 savi­valdybės; 2014 m. – 4), tačiau dauguma savivaldybių nėra linkusios pasinaudoti šia teise.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1359 patvirtino Ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašą, įsigaliosiantį 2018 m. liepos 1 d. Šis aprašas reglamentuoja ankstyvojo alkoholio rizikos įvertinimo ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenims teikimo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarką.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatos numato naują administracinio poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros programose. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 743 patvirtino Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programos (kursuose) vykdymo tvarkos aprašą. Sudaryta galimybė asmenims vietoje administracinių nusižengimų pasirinkti dalyvavimą prevencinėse programose (kursuose), kreiptis dėl sveikatos priežiūros paslaugų.

Tik sutelktomis visų valstybės ir savivaldos institucijų bei visuomenės, t.y. mūsų visų pastangomis galima pasiekti pagrindinį tikslą – mažinti alkoholinių gėrimų suvartojimą ir jo daromą žalą asmens ir visuomenės sveikatai bei valstybės ekonomikai.

 

Rengiant šią informaciją naudotasi Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Lietuvos statistikos departamento, Higienos instituto pateikiama informacija, Valstybinio psichikos sveikatos centro statistiniais duomenimis.