Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Valstybinio psichikos sveikatos centro direktoriaus 2021  m. balandžio  mėn. 7d.
įsakymu Nr.   1V-9

 

 

 

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

BENDRŲJU REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – Įstaiga) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
 2. Pareigybės lygis – A2.
 3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Įstaigos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui.
 4. Pareigybės paskirtis šias pareigas einantis darbuotojas vykdo Įstaigos komunikacijos užtikrinimo funkcijas.
 5. Darbo sutartį su vyriausiuoju specialistu sudaro ir ją nutraukia Įstaigos direktorius.

 

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

 1. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
  1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
  2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
  3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  4. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, administravimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias;
  5. mokėti ne mažiau kaip vieną šių Europos Sąjungos oficialių kalbų: anglų, vokiečių ar prancūzų;
  6. mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti ir analizuoti įvairiomis informacijos priemonėmis perduodamą informaciją;
  7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti fotografavimo pagrindus;
  8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
  9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti tiek individualiai, tiek komandoje.

 

III SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 1. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
  1. atlieka komunikacijos funkciją;
  2. vykdo informacijos išteklių paiešką;
  3. palaiko ryšius su partneriais, rėmėjais, suinteresuotais trečiaisiais asmenimis;
  4. kartu su kitais Įstaigos specialistais organizuoja ir vykdo švietėjiškas ir informacines kampanijas (generuoja kūrybines idėjas, užtikrina priemonių gamybą);
  5. rengia informacinę medžiagą (tekstus ir vizualizacijas) apie įstaigos veiklą, užtikrina parengtos informacijos sklaidą;
  6. dalyvauja organizuojant susitikimus, pasitarimus, konferencijas, apskrito stalo diskusijas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu;
  7. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo ir Įstaigos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu.
    

IV SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Vyriausiasis specialistas turi teisę:
  1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją savo kompetencijos klausimais;
  2. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Įstaigos transportu, darbui būtina informacija, susipažinti ir gauti reikalingų Įstaigos direktoriaus įsakymų bei kitų Įstaigos dokumentų nuorašus, esančius Įstaigoje;
  3. kelti kvalifikaciją tobulinimosi kursuose, dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
  4. teikti Įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbo kokybės gerinimo.
 2. Vyriausiasis specialistas privalo:
  1. nuolat gilinti profesines žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;
  2. savo veikloje vadovautis Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, direktoriaus įsakymais bei šiuo pareigybės aprašymu;
  3. vykdyti Įstaigos vadovybės, skyriaus vedėjo teisėtus pavedimus;
  4. laiku ir kokybiškai atlikti pavestas užduotis;
  5. Vyriausiasis specialistas gali turėti kitų teisių ir pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitas teisės aktas.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

10.       Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

10.1.    tinkamą ir  kokybišką pareigų vykdymą ir darbų atlikimą;

11.       Vyriausiasis specialistas už funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Įstaigoje.