Pareigų aprašymas Spausdinti

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 
Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – Įstaiga) Informacijos ir ryšių skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Įstaigos Informacijos ir ryšių skyriaus vedėjui.

4. Pareigybės paskirtis - šias pareigas einantis darbuotojas vykdo IT infrastruktūros priežiūrą.

5. Darbo sutartį su vyriausiuoju specialistu sudaro ir ją nutraukia Įstaigos direktorius.

 

II SKYRIUS
VALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
6.1 būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
6.2 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities, matematikos ir kompiuterių mokslų krypčių grupės, arba technologijos mokslų studijų srities, informatikos inžinerijos arba elektronikos ir elektros inžinerijos krypties, išsilavinimą;
6.3 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą;
6.4 išmanyti elektroninės informacijos saugos principus ir būti susipažinęs su bendraisiais elektroninės informacijos saugos informacinėse sistemose reikalavimais;
6.5 mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: biuro (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook), interneto naršyklėmis, būti susipažinęs su atviro kodo programinės įrangos naudojimo galimybėmis;
6.6 mokėti administruoti vidinį kompiuterių tinklą (angl. local area network, LAN);
6.7 gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
6.8 gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

III SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šia funkcijas:
7.1 atlieka darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos instaliavimo, priežiūros ir trikdžių šalinimo darbus, užtikrina darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos darbą, kompiuteriuose tvarkomos elektroninės informacijos saugą, atsako už programinės įrangos legalumą;
7.2 atlieka išmaniųjų telefonų, spausdintuvų, ir kitos techninės ir programinės įrangos instaliavimo, priežiūros ir trikdžių šalinimo darbus, organizuoja jų garantinį ir pogarantinį remontą;
7.3 pagal kompetenciją konsultuoja Įstaigos darbuotojus dėl išmaniųjų telefonų, spausdintuvų, vaizdo ir garso įrangos, informacinių sistemų ir kitos kompiuterių techninės ir programinės įrangos naudojimo; 
7.4 administruoja vietinį kompiuterių tinklą;
7.5 administruoja kompiuterių darbo vietų valdymo ir atnaujinimo programinę įrangą;
7.6 dalyvauja kompiuterinės įrangos inventorizacijose, inicijuoja nereikalingos ar netinkamos naudoti kompiuterinės įrangos nurašymo procedūras;
7.7 vykdo Įstaigos interneto svetainės administratoriaus funkcijas; 
7.8 vykdo informacinės sistemos duomenų rezervinį kopijavimą;
7.9 organizuoja ir/ar vykdo interneto ir kitų centralizuotų (IP adresų suteikimo, elektroninio pašto) paslaugų teikimą Įstaigos darbuotojams;
7.8 paruošia kompiuterinę ir vaizdo įrangą esančią Įstaigos patalpose renginiams;
7.9 skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos ar kitais teisės aktais numatytais atvejais;
7.10 vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo ir Įstaigos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

8. Vyriausiasis specialistas turi teisę:
8.1 gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją savo kompetencijos klausimais;
8.2 naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Įstaigos transportu, darbui būtina informacija, susipažinti ir gauti reikalingų Įstaigos direktoriaus įsakymų bei kitų Įstaigos dokumentų nuorašus, esančius Įstaigoje;
8.3 kelti kvalifikaciją tobulinimosi kursuose, dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
8.4 teikti Įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbo kokybės gerinimo.

9. Vyriausiasis specialistas privalo:
9.1 nuolat gilinti profesines žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;
9.2 savo veikloje vadovautis Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, direktoriaus įsakymais bei šiuo pareigybės aprašymu;
9.3 vykdyti Įstaigos vadovybės, skyriaus vedėjo teisėtus pavedimus;
9.4 laiku ir kokybiškai atlikti pavestas užduotis;
9.5 vyriausiasis specialistas gali turėti kitų teisių ir pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitas teisės aktas.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ
10. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
10.1.   tinkamą ir kokybišką pareigų vykdymą ir darbų atlikimą;

11.  Vyriausiasis specialistas už funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Įstaigoje.