Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – VPSC) Priklausomybės ligų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymui.
2. 
Pareigybės lygis – A2 lygis.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4.
 
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
4.1 Turėti biomedicinos, humanitarinių mokslų, socialinių mokslų srities, medicinos ar visuomenės sveikatos, kitų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4.2 Turi išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos visuomenės psichikos sveikatą, psichikos sveikatos bei ligų prevencijos klausimus, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, kitų institucijų, ministerijų, tarnybų įsakymus, kitus norminius teisės aktus.
4.3 Mokėti rengti ir vertinti visuomenės psichikos sveikatą ir priklausomybės ligų prevenciją reglamentuojančių teisės aktų projektus.
4.4  Gebėti rengti ir įgyvendinti psichikos sveikatos stiprinimo ir priklausomybės ligų bei sutrikimų prevencijos programas, teisės aktų projektus, rengti ir leisti informacinę metodinę medžiagą, bendrauti su žiniasklaida, mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, dirbti Microsoft Office programiniu paketu, mokėti bent vieną užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.
4.5 Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas
4.6 Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
4.7 Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo  veiklą.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Vykdydamas šias pareigas vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
5.1  Pagal kompetenciją teikia metodines rekomendacijas visuomenės sveikatos priežiūros, pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, joms sprendžiant gyventojų psichikos sveikatos priklausomybės ligų prevencijos srityje, rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos klausimus, kitų medžiaginių ir nemedžiaginių priklausomybių prevencijos klausimus.
5.2
 Centro direktoriaus pavedimu paskirtoje Skyriaus vyriausiojo specialisto kompetencijai priklausomybės ligų srityje (tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kitų medžiaginių ir nemedžiaginių priklausomybių):
5.2.1 
Pagal kompetenciją vykdo gyventojų psichikos sveikatos pokyčių ir juos įtakojančių veiksnių stebėjimą ir vertinimą, renka ir analizuoja duomenis apie gyventojų priklausomybės ligų ir sutrikimų paplitimą.
5.2.2 Pagal kompetenciją teikti siūlymus rengiamų valstybinių programų priemonėms ir jų įgyvendinimui.
5.2.3 Pagal kompetenciją dalyvauja atliekant priklausomybės ligų epidemiologinius tyrimus.
5.2.4 Pagal kompetenciją analizuoja šalyje vykdomus priklausomybės ligų prevencijos projektus, programas, teikia pasiūlymus dėl priklausomybės ligų prevencijos stiprinimo.
5.2.5 Pagal kompetenciją ugdo gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius, įgyvendina visuomenės psichikos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo ir priklausomybės ligų prevencijos priemones.
5.2.6 Pagal kompetenciją rengia atsakymus į įstaigų, organizacijų ar asmenų skundus, prašymus, paklausimus.
5.2.7 Dalyvauti koordinuojant visuomenės bei pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kitų medžiaginių ir nemedžiaginių priklausomybių klausimais.
5.2.8 Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis ir asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant visuomenės psichikos sveikatos ir priklausomybės ligų prevencijos klausimus.
5.2.9 Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės psichikos sveikatos ir priklausomybės ligų prevencijos srities teisės aktų projektus.
5.2.10 Pagal kompetenciją ir skyriaus vedėjo, centro vadovybės pavedimus atstovauja centrą įvairiuose renginiuose, darbo grupėse visuomenės psichikos sveikatos ir priklausomybės ligų prevencijos klausimais.
5.2.11 Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas ir Skyriui paskirtas funkcijas.

 

IV. TEISĖS
6.
Vyriausiasis specialistas turi teisę:
6.1 Gauti informaciją iš kitų institucijų, Centro administracijos, kitų skyrių ir darbuotojų informaciją savo kompetencijos klausimų sprendimui bei centro, skyriaus ir šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymui.
6.2 Bendradarbiauti pagal kompetenciją su ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais.
6.3 Tobulintis ir kelti kvalifikaciją tobulinimosi kursuose, dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
7. Vyriausiasis specialistas privalo savo veikloje vadovautis centro nuostatais, darbo reglamentu, direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais  bei šiuo pareigybės aprašymu.
8. Vyriausiasis specialistas gali turėti kitų pareigų ir teisių, kurias numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

V. ATSAKOMYBĖ
9. 
Vyriausiasis specialistas atsako už savalaikį ir tinkamą funkcijų pagal pareigybės aprašymą vykdymą.
10. 
Vyriausiasis specialistas užtikrina, kad laikysis viešumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir nešališkumo principų.