Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                Valstybinio psichikos sveikatos

                                                                                                centro direktoriaus

2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.1V-3/1

               

 

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

TEISININKO pareigybės aprašymas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – Įstaiga) teisininko pareigybė priskiriama specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A1.
  3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui
  4. Pareigybės paskirtis - šias pareigas einantis darbuotojas vykdo Įtaigos veiklos atitikimo galiojantiems teisės aktams užtikrinimo funkcijas.
  5. Darbo sutartį su teisininku sudaro ir ją nutraukia Įstaigos direktorius.
     

 

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

6.2. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų teisinio darbo patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, teisės aktų rengimą, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su pagrindinių funkcijų vykdymu, ir mokėti juos taikyti;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti prisiimti atsakomybę ir priimti motyvuotus sprendimus;

6.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;

6.7. gebėti dirbti Microsoft Office programų paketu bei IS, būtinomis tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, ieškinius;

7.2. pagal Įstaigos darbuotojų pateiktą medžiagą ir pasiūlymus ruošia ieškinius, skundus, prašymus teisminėms ar kitoms institucijoms; rengia atsakymų, atsiliepimų į ieškinius projektus;

7.3. pagal kompetenciją regia Įstaigos vidaus įsakymų, tvarko aprašų, nuostatų ar kitų vidaus dokumentų projektus;

7.4. nustatyta tvarka atstovauja Įstaigos interesams nagrinėjant ginčus teismuose ar kitose valstybės institucijose;

7.5. rengia raštus teisiniais klausimais, siunčiamus įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms;

7.6. vertina ar Įstaigos darbuotojų parengti dokumentų projektai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus;

7.7. teikia teisinę pagalbą Įstaigos darbuotojams, sprendžiant visus klausimus, susijusius su Įstaigos veikla;

7.8. teikia konsultacijas Įstaigos darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;

7.9. konsultuoja Įstaigos darbuotojus ir padeda rengti atsakymus į tiekėjų pretenzijas;

7.10. vertina sutarčių projektus, esant reikalui teikia pastabas ar išvadas;

7.11. pagal Įstaigos darbuotojų pateiktą informaciją, imasi atitinkamų teisinių priemonių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais;

7.12. Įstaigos direktoriui pavedus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje;

7.13. vykdo kitus Įstaigos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens pavedimus pagal šį pareigybės aprašymą.

 

 

IV SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

8.1. gauti iš Įstaigos darbuotojų informaciją savo kompetencijos klausimais šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms atlikti;

8.2. tobulinti profesinę kvalifikaciją;

8.3. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis priemonėmis, Įstaigos transportu, darbui būtina informacija;

8.4. atsisakyti vykdyti neteisėtus nurodymus ir užduotis;

8.5. pasinaudoti kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

9. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo:

9.1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Įstaigos nuostatais ir kitais vidaus dokumentais bei šiuo pareigybės aprašymu;

9.2. laiku ir kokybiškai vykdyti pavestas užduotis.

 

V SKYRIUS

Atsakomybė

 

10. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

10.1. tinkamą ir kokybišką pareigų vykdymą ir darbų atlikimą;

10.2. konfidencialios informacijos saugojimą;

10.3. priimtų dokumentų ar materialinių vertybių saugumą;

11. Šias pareigas einantis darbuotojas už  šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ar pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus, konfidencialios informacijos paviešinimą, kompetencijos ir teisių viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Įstaigoje.