Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau - Centro) direktoriaus pareigybė skirta Centro darbui efektyviai planuoti, organizuoti bei kontroliuoti, jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymui užtikrinti.

3. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

3.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar asmeniu, turinčiu leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka;

3.2. mokėti valstybinę kalbą (III kvalifikacinė kategorija privaloma baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.);

3.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos studijų krypčių ar biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.4. turėti ne mažesnį kaip 3 metų administracinio darbo stažą.

4. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, ir gebėti jais vadovautis;

4.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus, sugebėti jais vadovautis organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

4.3. būti nepriekaištingos reputacijos (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų);

 

II. VEIKLOS SRITIS

2. Direktorius vykdo funkcijas, nustatytas įstaigos nuostatuose.

 

III. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar asmeniu, turinčiu leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka;

3.2. mokėti valstybinę kalbą (III kvalifikacinė kategorija privaloma baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.);

3.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos studijų krypčių ar biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.4. turėti ne mažesnį kaip 3 metų administracinio darbo stažą.

 

IV. SPECIALIEJI KVALIIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu (dirbti su MS Office programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa);

4.5. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jomis vadovautis.

 

V. FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Centro darbą ir atsako už Centro veiklos tikslų pasiekimą bei funkcijų atlikimą;

5.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų vykdymą;

5.3. pagal kompetenciją priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

5.4. suderinęs su sveikatos apsaugos ministru, tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Centro darbuotojus, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas, atlieka kitas personalo administravimo funkcijas;

5.6. už Centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito sveikatos apsaugos ministrui;

5.7. atstovauja Centrui arba suteikia įgaliojimus Centro darbuotojams atstovauti Centro interesams Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybių bei tarptautinėse organizacijose;

5.8. tvirtina Centro darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, skyrių nuostatus, Centro vidaus tvarkų aprašus, darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.9. teikia sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti Centro metinius veiklos planus;

5.10. vykdo Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę;

5.11. užtikrina racionalų ir efektyvų Centrui skiriamų lėšų, technikos ir kitų materialinių išteklių panaudojimą;

5.12. užtikrina, kad būtų sukurta ir tobulinama efektyvi Centro vidaus kontrolė, įskaitant finansų kontrolę;

5.13. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

5.14. dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais ir Ministro Pirmininko potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių, delegacijų darbe;

5.15. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus raštų, strategijų, programų ir teisės aktų projektams bei atlieka jų ekspertizę;

5.16. teikia siūlymus sveikatos apsaugos ministrui visuomenės psichikos sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros sistemos tobulinimo klausimais;

5.17. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano, Visuomenės sveikatos strategijos įgyvendinimo priemonių plano, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos veiklos priemonių plano, kitų teisės aktais patvirtintų planų įgyvendinimą gyventojų psichikos sveikatos srityje.

5.18. pagal kompetenciją teikia Sveikatos apsaugos ministerijai su Centro veikla susijusią informaciją, laiku ir kokybiškai vykdo Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimus, atitinkančius šiame pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;

5.19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Sveikatos apsaugos ministerijos pozicijai;

5.20. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina turimų ir gaunamų asmens duomenų teisinę apsaugą;

5.21. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

5.22. Centro vardu sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio šalių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

5.23. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio potvarkiais, Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu. Centro nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

5.24. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei vykdo kitus Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

 

VI. PAVALDUMAS

6. Direktorių į darbą priima ir iš jo atleidžia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.