Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ SKYRIAUS VEDĖJO
AREIGYBĖS aprašymas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – Įstaiga) Informacijos ir ryšių skyriaus vedėjas yra struktūrinio padalinio vadovas (II pareigybės grupė). Pareigybės lygis – A1.
2. 
Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui. 
3. Pareigybės paskirtis šias pareigas einantis darbuotojas vykdo Įstaigos komunikacijos užtikrinimo funkcijas.
4. Darbo sutartį su Informacijos ir ryšių skyriaus vedėju sudaro ir ją nutraukia Įstaigos direktorius.

 

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės informavimo, ryšių su visuomene ar komunikacijos srityje (iš jų ne mažiau kaip 1 metai vadovaujančio darbo);

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos nacionalinę visuomenės psichikos sveikatą, psichikos sveikatos stiprinimo bei ligų prevencijos klausimus;būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos politika visuomenės psichikos sveikatos priežiūros ir sveikatos išsaugojimo srityse;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti prisiimti atsakomybę ir priimti motyvuotus sprendimus;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
6.7. gebėti dirbti Microsoft Office programų paketu bei IS, būtinomis tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas.
 

III SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja skyriaus darbą ir atsako už skyriaus veiklos tikslų pasiekimą bei funkcijų atlikimą;
7.2. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių, mokslo ir mokymo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuria ir palaiko nuolatinius ryšius su visuomene;
7.3. užtikrina, kad būtų laikomasi skyriaus nuostatų ir kitų Centro teisės aktų;
7.4. pagal kompetenciją duoda pavedimus skyriaus darbuotojams, skirsto skyriui pavestas užduotis, kontroliuoja jų vykdymą;
7.5. vadovaudamasis Centro teisės aktų nustatyta tvarka, rengia skyriaus metinį veiklos planą ir teikia tvirtinti Centro direktoriui;
7.6. vykdo skyriaus metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę;
7.7. rengia skyriaus veiklos ataskaitas ir atsiskaito už skyriaus veiklą Centro direktoriui Centre nustatyta tvarka ;
7.8. dalyvauja Centro direktoriaus pavedimu komisijų, darbo grupių darbe
7.9. konsultuoja Įstaigos darbuotojus informacijos teikimo ir komunikacijos klausimais;
7.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių, mokslo ir mokymo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuria ir palaiko nuolatinius ryšius su visuomene
7.11. rengia informaciją apie centro veiklą, ją teikia ir platina žiniasklaidai ir visuomenei;
7.12. rengia informaciją visuomenei psichikos sveikatos klausimais ir ją platina;
7.13. vykdo kitus Įstaigos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens pavedimus pagal šį pareigybės aprašymą, tam, kad būtų pasiekti veiklos tikslai.

 

 

IV SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

8.1. gauti iš Įstaigos darbuotojų informaciją savo kompetencijos klausimais šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms atlikti;

8.2. tobulinti profesinę kvalifikaciją;

8.3. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis priemonėmis, Įstaigos transportu, darbui būtina informacija;

8.4. atsisakyti vykdyti neteisėtus nurodymus ir užduotis;

8.5. pasinaudoti kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

9. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo:

9.1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Įstaigos nuostatais ir kitais vidaus dokumentais bei šiuo pareigybės aprašymu;

9.2. laiku ir kokybiškai vykdyti pavestas užduotis.
 

V SKYRIUS
Atsakomybė
10. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
10.1. tinkamą ir kokybišką pareigų vykdymą ir darbų atlikimą;
10.2. konfidencialios informacijos saugojimą;
10.3. priimtų dokumentų ar materialinių vertybių saugumą;
11. Šias pareigas einantis darbuotojas už  šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ar pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus, konfidencialios informacijos paviešinimą, kompetencijos ir teisių viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Įstaigoje.