Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Valstybinio psichikos sveikatos centro direktoriaus 2021  m. balandžio  mėn. 7    d.
įsakymu Nr.  1V-9

 

 

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

 

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI

 

I. PAREIGYBĖ

 

 1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – VPSC) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo (toliau – Vedėjas) pareigybė yra priskiriama struktūrinių padalinių vadovų pareigybės grupei.
 2. Pareigybės lygis – A1.

 

II. SPECIALŪS IR KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI

 

 1. Vedėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
  2. turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
  3. žinoti ir mokėti taikyti LR ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
  4. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, skyriaus darbą ir paskirstyti skyriaus darbuotojams užduotis;
  5. turėti puikius informacijos rengimo ir pristatymo lietuvių kalba įgūdžius;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;
  8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;
  9. žinoti ūkinės veiklos planavimą, gebėti organizuoti ūkinės veiklos darbą;
  10. mokėti naudotis Microsoft Office programomis ir internetinėmis naršyklėmis;
  11. žinoti darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;
  12. išmanyti dokumentų valdymą.

 

III. VEDĖJO FUNKCIJOS

 

 1. Vedėją viešo konkurso būdu į darbą priima ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį VPSC direktorius.
 2. Vedėjo pareigybės tikslas – skyriaus veiklos organizavimas ir VPSC direktoriaus pavedimų vykdymas.
 3. Vedėjas privalo:
  1. efektyviai organizuoti skyriaus veiklą pasirenkant tinkamus darbo metodus ir atsakyti už vykdomą darbo kokybę;
  2. organizuojant savo ir skyriaus veiklą vadovautis VPSC vidaus tvarkos taisyklėmis;
  3. sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų;
  4. atsakyti už savo darbe naudojamų metodų ir priimamų sprendimų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
  5. išmanyti vidaus, su skyriaus darbu susijusias VPSC darbo tvarkas, VPSC direktoriaus įsakymus ir kitus vidinius dokumentus bei jų pakeitimus;
  6. informuoti skyriaus darbuotojus apie LR teisės aktų bei VPSC vidaus dokumentų pasikeitimais, susijusius su skyriaus darbu;
  7. organizuoti ar kontroliuoti naujai priimtų į skyrių darbuotojų apmokymą darbo vietoje, supažindinimą su skyriuje galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų bei VPSC.vidaus dokumentų reikalavimais – esant reikalui bendradarbiaujant su kitais atsakingais skyriaus darbuotojais;
  8. teikti pasiūlymus VPSC direktoriui skyriaus darbo organizavimo ir tobulinimo klausimais;
  9. sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę darbuotojų sveikatai ar gyvybei;
  10. pagal poreikį dalyvauti rengiant VPSC vidaus tvarkos aprašus, metodikas, rekomendacijas, kitus Skyriaus darbuotojų darbą reglamentuojančius dokumentus;
  11. užtikrinti Skyriaus atliekamų funkcijų įgyvendinimą, taikyti rizikos valdymo priemones;
  12. konsultuoti Skyriaus darbuotojus savo kompetencijos ribose, reikalui esant, teikti jiems metodinę medžiagą;
  13. skatinti ir pagal kompetenciją sudaryti sąlygas Skyriaus darbuotojams tobulintis profesinėje srityje;
  14. bendradarbiauti su kitais VPSC padaliniais, sprendžiant ūkio priežiūros administravimo, personalo valdymo ir kitus klausimus;
  15. organizuoti VPSC darbuotojų darbo vietų aprūpinimą reikalingomis darbo priemonėmis bei siekti, kad darbo vietos atitiktų higienos normų reikalavimus;
  16. kontroliuoti, kad kuo ekonomiškiau ir efektyviau būtų naudojami visi energetiniai bei kiti materialiniai ištekliai;
  17. organizuoti materialinio turto remonto darbus;
  18. VPSC įgyvendinant projektus, prisidėti prie projekte/-uose numatytų veiklų vykdymo;
  19. organizuoti Skyriaus darbo plano ir ataskaitų parengimą ir teikimą laiku VPSC direktoriui;
  20. dalyvauti VPSC organizuojamuose pasitarimuose, VPSC direktoriaus sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;
  21. vykdyti kitas VPSC direktoriaus užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardintomis funkcijomis;
  22. nuolat tobulinti savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus;
 4. Vedėjas pavaldus VPSC direktoriui.
 5. Vedėją atostogų, ligos ar kitų nebuvimų darbe metu pavaduoja VPSC direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo.

 

 

IV. TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Vedėjas turi teisę:
  1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją savo kompetencijos klausimais;
  2. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, VPSC transportu, darbui būtina informacija, susipažinti ir gauti reikalingų VPSC direktoriaus įsakymų bei kitų VPSC dokumentų nuorašus;
  3. kelti kvalifikaciją tobulinimosi kursuose, dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 2. Vedėjas privalo:
  1. nuolat gilinti profesines žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;
  2. savo veikloje vadovautis VPSC nuostatais, darbo reglamentu, direktoriaus įsakymais bei šiuo pareigybės aprašymu;
  3. vedėjas gali turėti kitų teisių ir pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitas teisės aktas.
    

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

11.     Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

11.1.  tinkamą ir kokybišką pareigų vykdymą ir darbų atlikimą;

12.     Vedėjas už funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.   Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai VPSC.