Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS BIURO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau - VPSC) Savižudybių prevencijos biuro (toliau - biuras) vyriausiojo specialisto pareigybė skirta biuro nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymui.
2. Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
3. Pareigybės lygis –A1.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjui.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
​​​​5. Darbuotojas, einantis šias pareigas  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, psichologijos, socialinių mokslų ar kitų studijų krypties išsilavinimą;
5.2 
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės psichikos sveikatą bei psichikos ligų prevencijos klausimus;
5.3.mokėti rengti ir vertinti visuomenės psichikos sveikatą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
5.4.mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti tvarkomuosius, organizacinius, informacinius dokumentus;
5.5.sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles;
5.6 
mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens Bl lygiu;
5.7.mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt);
5.8.gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

III. FUNKCIJOS
6. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
6.1.pagal kompetenciją renka, analizuoja, apibendrina informaciją apie savižudybes bei jų rizikos veiksnius, šalyje ir užsienyje vykdomus savižudybių prevencijos bei postvencijos projektus ir programas;
6.2 
teikia informaciją visuomenei, suinteresuotoms institucijoms ir Sveikatos apsaugos ministerijai savižudybių paplitimo, rizikos veiksnių, prevencijos bei postvencijos klausimais;
6.3.pagal kompetenciją atlieka savižudybių epidemiologinius tyrimus, dalyvauja vykdant taikomuosius mokslo darbus, rengia su tuo susijusias programas;
6.4 pagal kompetenciją dalyvauja vykdant bei vykdo asmens ir visuomenės sveikatos specialistų švietimą bei mokymus savižudybių prevencijos klausimais, rengia savižudybių prevencijos, gydymo ir socialinės reabilitacijos metodikas, specialistų mokymo programas.
6.5 
pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus strategijų, programų ir teisės aktų projektams;
6.6 
pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;
6.7 
pagal kompetenciją rengia atsakymus į įstaigų, organizacijų ar asmenų skundus, prašymus, paklausimus;
6.8.dalyvauja rengiant veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus biuro vedėjui dėl veiklos gerinimo;
6.9. pavaduoja kitus biuro darbuotojus, vedėją jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;
6.10. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, Įstaigos vadovybės pavedimais, biuro nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;
6.11 
laiku ir kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, biuro vedėjo, VPSC vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu;
6.12 
asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą.

 

IV. TEISĖS IR PAREIGOS
7. Vyriausiasis specialistas turi teisę:
7.1 
gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją savo kompetencijos klausimais;
7.2 
naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, VPSC transportu, darbui būtina informacija, susipažinti ir gauti reikalingų VPSC direktoriaus įsakymų bei kitų VPSC dokumentų nuorašus;
7.3.nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;
7.4 
teikti VPSC vadovybei pasiūlymus dėl VPSC vykdomos veiklos;
7.5.naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
8. Vyriausiasis specialistas privalo:
8.1.savo veikloje vadovautis VPSC ir biuro nuostatais, VPSC darbo reglamentu, direktoriaus įsakymais bei šiuo pareigybės aprašymu;
8.2.vykdyti VPSC vadovybės, biuro vedėjo pavedimus;
8.3.laiku ir kokybiškai atlikti pavestas užduotis.
9.  Vyriausiasis specialistas gali turėti kitų teisių ir pareigų, numatytų Lietuvos
Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

 

V. PAVALDUMAS, ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
10. Biuro vyriausiasis specialistas atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, VPSC direktoriaus įsakymų bei Savižudybių prevencijosbiuro vedėjo nurodymų vykdymą.
11. Už funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą vyriausiasis specialistas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.