Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – VPSC) direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga planuojant ir organizuojant centro darbą bei užtikrinant centro nuostatuose numatytų uždavinių bei funkcijų vykdymą.
2. Pareigybės lygis – A1 lygis.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus VPSC direktoriui.
 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Direktoriaus pavaduotoją į darbą priima ir atleidžia Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorius.
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
5.1 Turėti biomedicinos, humanitarinių mokslų, socialinių mokslų srities medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą).
5.2 Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje.
5.3 Turi išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos visuomenės psichikos sveikatą, psichikos sveikatos bei ligų prevencijos klausimus, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, kitų institucijų, ministerijų, tarnybų įsakymus, kitus norminius teisės aktus.
5.4 Žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias planuojant ir organizuojant centro veiklą.
5.5 Mokėti rengti ir vertinti visuomenės psichikos sveikatą reglamentuojančių teisės aktų projektus.
5.6  Žinoti Centro darbo organizavimą ir valdymą, gebėti savarankiškai organizuoti Centro darbą pagal VPSC nuostatuose nustatytas darbo kryptis (turėti ne mažiau kaip 2 metus sveikatos priežiūros administravimo patirties), gebėti rengti ir įgyvendinti psichikos sveikatos stiprinimo ir ligų bei sutrikimų prevencijos programas, teisės aktų projektus, rengti ir leisti informacinę metodinę medžiagą, bendrauti su žiniasklaida, mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, dirbti Microsoft Office programiniu paketu, mokėti bent vieną užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.
5.7 Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas
5.8 Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
5.9 Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir centro veiklą

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Pagrindinės Centro direktoriaus pavaduotojo pareigos yra padėti centro direktoriui organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti centro darbą.
7. Vykdydamas šias pareigas Direktoriaus pavaduotojas atlieka šias funkcijas:
7.1  Vadovaudamasis VPSC nuostatais pagal Centro skyrių pateiktus projektinius pasiūlymus padeda rengti, derinti, tikslinti Centro strateginių ir metinių darbo planų projektus, kitus veiklos planavimo dokumentus ir sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus
7.2 Teikia VPSC direktoriui pasiūlymus nustatant psichikos sveikatos stiprinimo kryptis bei jų įgyvendinimo strategijas, teikia centro direktoriui pasiūlymus, susijusius su centro veikla
7.3 Suderinęs su VPSC direktoriumi, plėtoja bendradarbiavimą su Sveikatos apsaugos ministerijos, sveikatos priežiūros, švietimo ir mokslo bei kitų institucijų specialistais.
7.4 Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Centro teikiamos medžiagos ir informacijos parengimą bei savalaikį pateikimą atitinkamoms institucijoms.
7.5 Kontroliuoja Centro veiklos planų vykdymą, inicijuoja Centro vadovybės ir skyrių vadovų posėdžius dėl Centro veiklos planų vykdymo aptarimo.
7.6 Organizuoja bei dalyvauja rengiant Centro veiklos ataskaitas.
7.7 Pagal kompetenciją konsultuoja Centro darbuotojus, analizuoja Centro veiklą ir teikia direktoriui išvadas.
7.8 Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir pasiūlymus
7.9  Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas pagal kompetenciją, vykdo direktoriaus pavedimus.
7.10 Pavaduoja VPSC direktorių ir laikinai vykdo jo pareigas direktoriaus atostogų, komandiruočių, trumpalaikio jo nebuvimo darbe metu.

 

IV. TEISĖS
8. Direktoriaus pavaduotojas turi teisę:
8.1 Gauti informaciją iš Centro direktoriaus ir kitų struktūrinių padalinių savo veiklai vykdyti.
8.2 Gauti  informaciją iš kitų institucijų savo kompetencijos klausimų sprendimui bei šiame pareigybės aprašyme numatytų užduočių bei funkcijų vykdymui
8.3 Bendradarbiauti pagal kompetenciją su ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais.
8.4 Teikti siūlymus centro veiklos gerinimo klausimais.
8.5 Tobulintis ir kelti kvalifikaciją tobulinimosi kursuose, dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
8.6 Direktoriaus pavaduotojas privalo savo veikloje vadovautis Centro nuostatais, darbo reglamentu, direktoriaus įsakymais bei šiuo pareigybės aprašymu.
8.7 Direktoriaus pavaduotojas gali turėti kitų pareigų ir teisių, kurias numato Lietuvos respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 

V. ATSAKOMYBĖ
9. Direktoriaus pavaduotojas atsako už savalaikį ir tinkamą funkcijų pagal pareigybės aprašymą vykdymą.
10. Direktoriaus pavaduotojas užtikrina, kad laikysis viešumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir nešališkumo principų.