Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

Valstybinio psichikos sveikatos

Centro direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 18 d.

įsakymu Nr. 1V-27

 

 

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

PATARĖJO FINANSŲ KLAUSIMAIS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
     
        • 1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – VPSC) patarėjo finansų klausimais (toliau – Patarėjas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus VPSC direktoriui.

4. Pareigybės paskirtis - atlikti VPSC finansų planavimą, valdymą ir kontrolę.

 

 

 

 

 

5. Darbuotojas, einantis patarėjo finansų klausimais pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba finansų ir apskaitos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo ir finansų kontrolės srityje;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų informacinėmis sistemomis;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

5.6. išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos, finansų planavimo, valdymo ir kontrolės principus.

 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Patarėjo finansų klausimais pareigas einantis darbuotojas atlieka tokias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant strateginio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) plano dalį, kurią planuoja vykdyti VPSC, taip pat VPSC metinį veiklos planą;

6.2. rengia VPSC išlaidų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais pagal vykdomas programas ir teikia jas tvirtinimui SAM;

6.3. padeda VPSC direktoriui formuoti ir įgyvendinti finansų politiką, nustatyti prioritetus, spręsti finansinius klausimus;

6.4. pagal kompetenciją įgyvendina VPSC buhalterinės apskaitos politiką;

6.5. užtikrina VPSC finansinių–ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų tinkamą panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka;

6.6. nustatytais terminais ir tvarka teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) VPSC apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos, kitą VPSC apskaitai tvarkyti reikalingą ir (arba) NBFC prašomą informaciją;

6.7. remdamasis pateiktais dokumentais vykdo išankstinę finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka tiek, kiek šios funkcijos nevykdo NBFC;

6.8. prieš teikdamas VPSC direktoriui pasirašyti tikrina pirminius apskaitos dokumentus, žiniaraščius, pažymas, sąskaitas, ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

6.9. teikia pasiūlymus VPSC direktoriui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo;

6.10. organizuoja metinę ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, medžiagų ir kitų atsargų, skolų (mokėtinų ir gautinų), įsipareigojimų inventorizaciją;

6.11. pagal kompetenciją teikia duomenis VĮ Turto bankui per Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS);

6.12. informuoja VPSC direktorių apie nustatytus neteisėtus darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus finansinius pažeidimus ar piktnaudžiavimus), pagal kompetenciją imasi priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtiems darbuotojų veiksmams;

6.13. reguliariai informuoja VPSC direktorių apie programų sąmatų vykdymą;

6.14. dalyvauja sprendžiant VPSC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo tvarkos organizavimo, darbo užmokesčio, priedų, priemokų, vienkartinių išmokų skyrimo klausimus;

6.15. teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant arba rengia taisykles, tvarkas, aprašus ir kitus dokumentus, susijusius su finansų planavimu, valdymu ir kontrole;

6.16. pagal kompetenciją rengia atsakymų į gautus raštus projektus, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;

6.17. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis;

6.18. formuoja pagal kompetenciją priskirtas bylas, teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda jas saugoti;

6.19. koordinuoja ir įgyvendina VPSC pagal Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 488, priskirtas funkcijas;

6.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VPSC direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.