Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
PSICHIKOS SVEIKATOS SKYRIAUS VEDĖJO pareigybės aprašymas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – Įstaiga) Psichikos sveikatos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. 
Pareigybės lygis – A (A1).
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui.
4. Pareigybės paskirtis – šias pareigas einantis darbuotojas planuoja ir organizuoja skyriaus darbą bei užtikrina skyriaus nuostatuose numatytų tikslų ir funkcijų vykdymą.
5. Darbo sutartį su skyriaus vedėju sudaro ir ją nutraukia Įstaigos direktorius.

 

I SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos ar visuomenės sveikatos priežiūros išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje.
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės psichikos sveikatą bei psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos klausimus, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su pagrindinių funkcijų vykdymu, ir mokėti juos taikyti;
6.4. mokėti rengti ir vertinti visuomenės psichikos sveikatą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti prisiimti atsakomybę ir priimti motyvuotus sprendimus;
6.7. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
6.8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, gebėti dirbti Microsoft Office programų paketu bei informacinėmis sistemomis, būtinomis tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas.
 

III SKYRIUS FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja skyriaus nuostatuose įvardytų tikslų įgyvendinimą, sprendžia vedėjo kompetencijai priskirtus klausimus;
7.2. pagal kompetenciją teikia metodines rekomendacijas visuomenės sveikatos priežiūros ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, joms sprendžiant gyventojų psichikos sveikatos klausimus;
7.3. pagal kompetenciją vykdo gyventojų psichikos sveikatos, jai įtakos turinčių rizikos veiksnių stebėseną, renka ir analizuoja duomenis apie visuomenės psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimą;
7.4. pagal kompetenciją nagrinėja ambulatorinėje psichikos sveikatos priežiūros grandyje kylančias psichikos sveikatos priežiūros, psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos, sveikos gyvensenos ugdymo problemas, jas apibendrina, teikia išvadas ir pasiūlymus jų sprendimui;
7.5. kaupia ir analizuoja informaciją apie šalyje vykdomus su psichikos sveikatos priežiūra susijusius projektus, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus psichikos sutrikimų prevencijos klausimais;
7.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių, mokslo ir mokymo institucijomis, religinėmis bendruomenėmis sprendžiant visuomenės psichikos sveikatos priežiūros klausimus;
7.7. pagal kompetenciją vykdo valstybinių programų, strategijų įgyvendinimo priemones psichikos sveikatos stiprinimo, psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos srityje;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius psichikos sveikatos priežiūros klausimus;
7.9. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus rengiant strategijas, planus, programas psichikos sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos ugdymo klausimais;
7.10. pagal kompetenciją teikia konsultacijas psichikos sveikatos klausimais;
7.11. rengia skyriaus strateginių, metinių (pusmečio) planų projektus, kontroliuoja patvirtintų planų (programų) priemonių įgyvendinimą;
7.12. teikia Įstaigos direktoriui ataskaitas apie ilgalaikių ir pusmečio planų vykdymą;
7.13. vykdo kitus Įstaigos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens pavedimus pagal šį pareigybės aprašymą.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

8.1. gauti iš Įstaigos darbuotojų informaciją savo kompetencijos klausimais šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms atlikti;

8.2. tobulinti profesinę kvalifikaciją;

8.3. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis priemonėmis, Įstaigos transportu, darbui būtina informacija;

8.4. atsisakyti vykdyti neteisėtus nurodymus ir užduotis;

8.5. pasinaudoti kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

9. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo:

9.1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Įstaigos nuostatais ir kitais vidaus dokumentais bei šiuo pareigybės aprašymu;

9.2. laiku ir kokybiškai vykdyti pavestas užduotis.
 

V SKYRIUS
Atsakomybė
10. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
10.1. tinkamą ir kokybišką pareigų vykdymą ir darbų atlikimą;
10.2. konfidencialios informacijos saugojimą;
10.3. priimtų dokumentų ar materialinių vertybių saugumą;
11. Šias pareigas einantis darbuotojas šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ar pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus, konfidencialios informacijos paviešinimą, kompetencijos ir teisių viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Įstaigoje.