Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS BIURO VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau - VPSC) Savižudybių prevencijos 
biuro (toliau - biuras) vedėjo pareigybė reikalinga planuoti ir organizuoti biuro darbą bei užtikrinti biuro nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
2. Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjo pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
3. Pareigybės lygis –A1.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus VPSC direktoriui.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Biuro vedėjas priimamas į darbą viešo konkurso būdu.
6. Biuro vedėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1 būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
6.2 mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo";
6.3 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos ar slaugos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis), socialinių mokslų studijų srities psichologijos, socialinio darbo ar sociologijos studijų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);-
6.4 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;
6.5 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos nacionalinę visuomenės psichikos sveikatą, psichikos sveikatos stiprinimo bei figų prevencijos klausimus, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą; būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos politika visuomenės psichikos sveikatos priežiūros ir sveikatos išsaugojimo srityse;
6.6 žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
6.7 mokėti rengti ir vertinti visuomenės psichikos sveikatą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
6.8 mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos oficialią kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens Bl lygiu;
6.9 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.10 sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
6.11 mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėrnis)j elektroninio pašto programa (-omis) ir kt);
6.12 gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir biuro veiklą.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Biuro vedėjas vykdo šias funkcijas:
7.2 
planuoja biuro veiklą ir sprendžia biuro kompetencijai priskirtus klausimus;
7.3 organizuoja biuro darbą - paskirsto užduotis biuro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už biurui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
7.4 pagal kompetenciją teikia VPSC vadovybei pasiūlymus, susijusius su biuro veikla;
7.5 teikia pasiūlymus dėl Biuro darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
7.6 atsiskaito už biuro darbą;
7.7 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, VPSC direktoriaus pavedimus;
7.8 pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių, mokslo ir mokymo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis sprendžiant savižudybių prevencijos klausimus;
7.9 pagal kompetenciją renka, analizuoja, apibendrina informaciją apie savižudybes bei jų rizikos veiksnius, šalyje ir užsienyje vykdomus savižudybių prevencijos bei postvencijos projektus ir programas;
7.10 teikia informaciją visuomenei, suinteresuotoms institucijoms savižudybių paplitimo, rizikos veiksnių, prevencijos bei postvencijos klausimais;
7.11 pagal kompetenciją atlieka savižudybių epidemiologinius tyrimus, dalyvauja vykdant taikomuosius mokslo darbus, rengia su tuo susijusias programas;
7.12 pagal kompetenciją dalyvauja vykdant bei vykdo sveikatos specialistų ir visuomenės švietimą bei mokymus savižudybių prevencijos klausimais, rengia savižudybių prevencijos, gydymo ir socialinės reabilitacijos metodikas, specialistų mokymo programas;
7.13 pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius savižudybių prevencijos, gydymo ir socialinės reabilitacijos klausimus;
7.14 rengia biuro veiklos planus ir ataskaitas, kontroliuoja patvirtintų planų priemonių įgyvendinimą;

 1. VPSC nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir pasiūlymus;
 2. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, VPSC direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu.atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, vykdant priimtus sprendimus dėl
  valstybės turto arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims, ir už ją atsako,

 

 

IV.  TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Biuro vedėjas turi teisę:
 1. teikti siūlymus VPSC vadovybei dėl biuro nuostatų ir struktūros keitimo bei kitais biuro kompetencijai priskirtais klausimais;
 2. gauti iš kitų institucijų, VPSC vadovybės bei kitų VPSC padalinių informaciją savo kompetencijos klausimų sprendimui bei VPSC, biuro nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytų užduočių ir funkcijų vykdymui;
 3. kelti kvalifikaciją tobulinimosi kursuose, dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
 4. duoti pavedimus biuro darbuotojams.
 1. Biuro vedėjas privalo:
 1. savo veikloje vadovautis VPSC ir biuro nuostatais, VPSC darbo reglamentu, direktoriaus įsakymais bei šiuo pareigybės aprašymu;
 2. rengti biuro veiklos planą, ataskaitą bei veiklos analizę ir teikti VPSC vadovybei.
 1. Biuro vedėjas gali turėti kitų pareigų ir teisių, kurias numato Lietuvos Respublikos
  įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

V. PAVALDUMAS, ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Biuro vedėjas atsako už:
 1. Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, Įstaigos direktoriaus įsakymų vykdymą;
 2. biuro veiklą, rezultatus, veiklos ataskaitų teisingumą.