Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
RIKLAUSOMYBĖS LIGŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – VPSC) Priklausomybės ligų skyriaus vedėjo pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. 
Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus VPSC direktoriui.
4. VPSC Priklausomybės ligų skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė skirta planuoti, organizuoti bei kontroliuoti Skyriaus darbą ir užtikrinti VPSC ir Skyriaus nuostatuose numatytų tikslų ir funkcijų vykdymą.

 

II. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
5.       Skyriaus vedėjo pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
5.1 būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
5.2 mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 „Dėl valstybinės kalbos kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
5.3 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos, visuomenės sveikatos, socialinių mokslų studijų srities ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
5.4 turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį visuomenės ar asmens sveikatos priežiūros srityje.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
INANČIAM DARBUOTOJUI
6. 
Skyriaus vedėjo pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
6.1  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos nacionalinę visuomenės ir asmens psichikos sveikatos priežiūrą, psichikos sveikatos stiprinimo bei ligų prevencijos klausimus, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, ir Europos Sąjungos politiką visuomenės psichikos sveikatos priežiūros ir sveikatos išsaugojimo srityse;
6.2 išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus, ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant veiklą;
6.3 mokėti vertinti visuomenės psichikos sveikatą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
6.4 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5 mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (ėmis), elektroninio pašto programa);
6.6 Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus veiklą.

 

IV. FUNKCIJOS
7. 
Priklausomybės ligų skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:
7.1 planuoja, organizuoja, kontroliuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
7.2 užtikrina, kad būtų laikomasi Skyriaus nuostatų ir kitų VPSC teisės aktų;
7.3 pagal kompetenciją paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;
7.4 pagal kompetenciją teikia VPSC vadovybei siūlymus, susijusius su Skyriaus veikla;
7.5 rengia Skyriaus metinį veiklos planą ir teikia tvirtinti VPSC direktoriui, vykdo Skyriaus metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę;
7.6 rengia Skyriaus veikios ataskaitas, metinės veiklos analizę ir atsiskaito už Skyriaus veiklą VPSC direktoriui;
7.7 užtikrina racionalų ir efektyvų Skyriui skiriamos technikos ir kitų materialinių išteklių panaudojimą;
7.8 atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, vykdant priimtus sprendimus dėl valstybės turto arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims, ir už ją atsako;
7.9 nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;
7.10 VPSC direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;
7.11 pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus raštų, strategijų, programų ir teisės aktų projektams;
7.12 pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių-institucijomis,
7.13 
mokslo ir mokymo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant visuomenės psichikos sveikatos klausimus priklausomybės ligų srityje, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimus;
7.14 pagal kompetenciją konsultuoja psichikos sveikatos priklausomybės ligų srityje, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais;
7.15 įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Skyriuje turimų ir gaunamų asmens duomenų teisinę apsaugą;
7.16 vykdo visuomenės švietimo psichikos sveikatos priklausomybės ligų srityje, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais veiklą;
7.17 savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, VPSC direktoriaus įsakymais, VPSC nuostatais ir darbo reglamentu, Skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;
7.18 vykdo kitus VPSC vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VPSC veiklos tikslai.
7.19 VPSC nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir pasiūlymus;

 

V. TEISĖS IR PAREIGOS
8. 
Skyriaus vedėjas turi teisę:
8.1 teikti siūlymus VPSC vadovybei dėl Skyriaus nuostatų ir struktūros keitimo bei kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
8.2 gauti iš kitų institucijų, VPSC vadovybės bei kitų VPSC padalinių informaciją savo kompetencijos klausimų sprendimui bei Skyriaus nuostatuose numatytų užduočių ir funkcijų vykdymui;
8.3 kelti kvalifikaciją tobulinimosi kursuose, dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
9. 
Skyriaus vedėjas privalo savo veikloje vadovautis VPSC ir Skyriaus nuostatais, VPSC darbo reglamentu, VPSC direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu;
10. 
Skyriaus vedėjas gali turėti kitų teisių ir pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais.