Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
PSICHIKOS SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS aprašymas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – Įstaiga) Psichikos sveikatos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. 
Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
4. Pareigybės paskirtis – šias pareigas einantis darbuotojas vykdo skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir funkcijas.

 

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, psichologijos, socialinių mokslų ar kitų studijų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje.
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės psichikos sveikatą bei psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos klausimus, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su pagrindinių funkcijų vykdymu, ir mokėti juos taikyti;
6.4. mokėti rengti ir vertinti visuomenės psichikos sveikatą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti prisiimti atsakomybę ir priimti motyvuotus sprendimus;
6.7. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
6.8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, gebėti dirbti Microsoft Office programų paketu bei informacinėmis sistemomis, būtinomis tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją teikia metodines rekomendacijas visuomenės sveikatos priežiūros bei pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, joms sprendžiant visuomenės psichikos sveikatos klausimus;
7.2. pagal kompetenciją vykdo gyventojų psichikos sveikatos ir jai įtakos turinčių veiksnių stebėseną ir vertinimą; renka ir analizuoja duomenis apie visuomenės psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimą;
7.3. ugdo gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius ir įgyvendina visuomenės psichikos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemones;
7.4. pagal kompetenciją rengia atsakymus į įstaigų, organizacijų ar asmenų skundus, prašymus, paklausimus;
7.5. kaupia ir analizuoja informaciją apie šalyje vykdomus su psichikos sveikatos priežiūra susijusius projektus, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos klausimais;
7.6. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, mokslo ir mokymo institucijomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis sąjungomis bei specialybių draugijomis, sprendžiant klausimus visuomenės psichikos sveikatos srityje;
7.7. pagal kompetenciją vykdo valstybinių programų, strategijų įgyvendinimo priemones psichikos sveikatos stiprinimo, psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos srityje;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės psichikos sveikatos priežiūros teisės aktų projektus;
7.9. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus rengiant strategijas, planus, programas psichikos sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos ugdymo klausimais;
7.10. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos gerinimo;
7.11. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus pagal šį pareigybės aprašymą.
 

IV SKYRIUS
TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

8.1. gauti iš Įstaigos darbuotojų informaciją savo kompetencijos klausimais šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms atlikti;

8.2. tobulinti profesinę kvalifikaciją;

8.3. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis priemonėmis, Įstaigos transportu, darbui būtina informacija;

8.4. atsisakyti vykdyti neteisėtus nurodymus ir užduotis;

8.5. pasinaudoti kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

9. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo:

9.1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Įstaigos nuostatais ir kitais vidaus dokumentais bei šiuo pareigybės aprašymu;

9.2. laiku ir kokybiškai vykdyti pavestas užduotis.
 

V SKYRIUS
Atsakomybė
10. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
10.1. tinkamą ir kokybišką pareigų vykdymą ir darbų atlikimą;
10.2. konfidencialios informacijos saugojimą;
10.3. priimtų dokumentų ar materialinių vertybių saugumą;
11. Šias pareigas einantis darbuotojas šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ar pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus, konfidencialios informacijos paviešinimą, kompetencijos ir teisių viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Įstaigoje.