Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                PATVIRTINTA

                                                Valstybinio psichikos sveikatos

                                                Centro direktoriaus

                                                2019m. spalio 4d. įsakymu Nr.1V-30

 

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – VPSC) administratorius yra specialistas (III pareigybės grupė).
 2. Pareigybės lygis – A (A2) lygis.
 3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus VPSC direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui.
   
   
   
 1. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

4.2. Turi turėti ne mažiau kaip 1 metus adiministracinio darbo patirties.

4.3. Turi gerai mokėti valstybinę kalbą, pageidautina mokėti užsienio kalbą.

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles.

4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu bei šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis.

 

 1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Vykdo Valstybiniame psichikos sveikatos centre (toliau - Centre) ūkinę veiklą:

5.2. Tvarko ir saugo Centro nematerialų, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.

                 5.3. Vykdo materialinių vertybių tiekimą, užtikrinant Centro darbą;

5.4. Organizuoja ir atlieka prekių , paslaugų ar darbų pirkimus, sprendžiant Centro ūkinius klausimus ir įsigyjant materialines vertybes;

5.5. Perduoda materialines vertybes naudoti Centro darbuotojams ir kontroliuoja jų naudojimą ir saugojimą.

6. Vykdo tvarkomąją organizacinę veiklą:

6.1. Koordinuoja ir kontroliuoja Centro vairuotojo ir valytojo veiklą;

6.2. Priima ir perduoda Centre informaciją telefonu, telefaksu, paštu, el. paštu;

6.3. Priima asmenis atvykusius į Centą ir organizuoja jų aptarnavimą Centre ir telefonu;

6.4. Tvarko asmenų prašymų, skundų, pareiškimų ir jų nagrinėjimo registrą;

6.5. Tvarko Centre gaunamus ir siunčiamus raštus, dokumentus ir kitą korespondenciją, vykdo jų registraciją, tvarko gautų ir siunčiamų dokumentų registrus;

6.6. Perduoda dokumentus Centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo rezoliucija nurodytiems vykdytojams, atlieka direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimų nustatytų vykdymo terminų kontrolę ir informuoja apie pavedimų terminų laikymąsi;

6.7. Supažindina darbuotojus su Centro direktoriaus įsakymais ir pavedimais;

6.8. Rengia direktoriaus įsakymus tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais ir tvarko jų registrą;

6.9.Tvarko Centro darbuotojų susirinkimų protokolus ir jų registrą.

6.10. Sudaro Centro darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo grafiką.

6.11. Tvarko  ir registruoja Centro darbuotojų atostogų ir komandiruočių klausimais susijusius prašymus ir įsakymus.

6.12. Rengia Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus;

6.13. Rengia pretendentų darbo vietai užimti konkurso dokumentus, tvarko konkursų protokolus ir jų registrą, pretendentų dokumentų registrą.

7. Bendradarbiauja su Dokumentų ekspertų komisija atliekant dokumentų įvertinimą ir atrinkimą saugojimui ir naikinimui.

8. Rengia Metų dokumentacijos planą ir vykdo Centro dokumentų valdymo veiklą, susijusią su dokumentų archyvavimu.

9. Atlieka kitas teisės aktais numatytas funkcijas bei Centro vadovybės pavedimus.

10. Bendradarbiauja su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru personalo valdymo ir buhalterinės apskaitos klausimais.

 

 1. TEISĖS

 

11. Administratorius, vykdydamas nustatytas funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

11.1.Gauti iš kitų institucijų, Centro administracijos, skyrių ir darbuotojų informaciją ir dokumentus savo kompetencijos klausimų sprendimui bei Centro  nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytų užduočių, funkcijų ir pareigų vykdymui;

11.2. Teikti Centro administracijai pasiūlymus Centro darbo gerinimui;

11.3. Kelti kvalifikaciją tobulinimosi kursuose, dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;

11.4. Kontroliuoti jam pavaldžių darbuotojų veiklą.

 

 1. ATSAKOMYBĖ

 

12.  Administratorius už funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

           

            Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Centre.