Direktorė

Gyvenimo aprašymas

 

Vardas, pavardė: Ona Davidonienė

Gimimo data: 1956 09 20. 

Gimimo vieta: Abakane, Krasnojarsko krašte, Rusijoje.

 

Šeiminė padėtis: Ištekėjusi, turi du vaikus.

 

Visuomeninė veikla (vadovaujamos pareigos nevyriausybinėse organizacijose):

Nacionalinės sveikatos tarybos narė, Lietuvos psichiatrų asociacijos valdybos narė, žurnalų ,,Nervų ir psichikos ligos" bei ,,Psichiatrijos žinios" redakcinės kolegijos narė.

Išsilavinimas (baigtos mokymo įstaigos chronologine tvarka):

1963-1967 m. Bliūdžiškių (Marijampolės r.) pradinė mokykla;

1967-1974 m. - Marijampolės J. Jablonskio vidurinė mokykla;

1974-1980 m. studijos Kauno medicinos institute;

1980-1982 m. - internatūra Psichiatrijos katedroje.

Karjera (iki šiol užimtos pareigos chronologine tvarka):

1982-1988 m. - Akmenės r. centrinės ligoninės gydytoja psichiatrė,

1988-1995 m. - Respublikinės N. Vilnios psichiatrinės ligoninės (Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės) Organizacinio metodinio kabineto vedėja;

1995-1998 m. - šios ligoninės Psichikos sveikatos priežiūros tyrimo ir planavimo centro direktorė;

nuo 1999 m. - Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė.

Pasiekimai: suteikta aukščiausia gydytojo psichiatro kvalifikacinė kategorija. Daugiau nei 50 publikacijų respublikinėje spaudoje autorė.

Svarbiausi pranešimai: ,,Psichiatrija skaičiais" (1990), ,,Pagalba sergantiems priklausomybės ligomis Lietuvoje" (2000), ,,Pasvarstymai apie Lietuvos gyventojų psichikos sveikatą" (2001), ,,Psichikos sveikatos priežiūros reforma Lietuvoje, pagrindinės kryptys ir finansavimas" (2003), ,,Psichikos sveikatos priežiūra 2007-aisiais: įvykiai bei sprendimai" (2007). Skaitė daugiau nei 65 pranešimus įvairiose konferencijose ir seminaruose.

Tarptautiniuose kongresuose spausdintos tezės: "Sergančių šizofrenija stacionarizacijų dinamika ir pagrindinės priežastys" (I Lietuvos neurologų ir psichiatrų suvažiavimas, 1990), "Informacija apie psichiatrijos pagalbą Lietuvoje" (Baltijos valstybių seminaras ,,Ligoninės - dvyniai", Suomija, 1993), ,,Psichiatrijos pagalbos problemos Lietuvoje" (XV pasaulio socialinės psichiatrijos kongresas, Italija, 1995), ,,Psichikos sveikatos priežiūra Lietuvoje" (Pasaulinės sveikatos o-jos ir Europos k-jos organizuotas kongresas, Belgija, 1999), ,,Valstybinė psichikos ligų profilaktikos programa" (tarptautinė konferencija, Vilnius, 2000), ,,Psichikos sveikatos priežiūros reforma Lietuvoje" (Baltijos šalių psichikos sveikatos forumas, Estija, 2000), ,,Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos apžvalga" (Vilnius, 2001), ,,Jaunimo psichikos sveikata" (4-oji Nacionalinė sveikatos politikos konferencija, Vilnius, 2004), ,,Magnetinio lauko, geologinių faktorių, kraštovaizdžio ir cheminių elementų įtakai kai kurioms ligoms Lietuvoje" (32-as tarptautinis Geologijos kongresas, Florencija, 2004), ,,Ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros plėtra Lietuvoje" (8-asis PSO partnerių psichiatrijai seminaras, Kellokoski, 2004), ,,Suicidų prevencijos programa" (Vilnius, 2004), ,,Pokyčiai Lietuvos psichiatrijoje" (Baltijos šalių psichiatrijos konferencija, Jūrmala, 2005), ,,Lietuvos jaunimo psichikos sveikata" (tarptautinė konferencija ,,Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose", Vilnius, 2007), ,,Psichikos sveikatos priežiūros reforma Lietuvoje: pagrindinės kryptys" (10-asis PSO partnerių psichiatrijai seminaras, Edinburgas, 2007).

Pareikšta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro padėka už gerą darbą (1985, 1996, 2006); Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko padėka 2009 m.

Svarbiausios stažuotės: Cornell Universuty Medical College, Salzburg - Cornell Seminar, "Neurosciences", Salzburg, Austria (1994); Vilniaus universitetas Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika, ,,Psichosomatikos sutrikimai", Vilnius (2003); Project HOPE Centrinės ir Rytų Europos regionas, Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas, vadybos mokymo programa ,,Kokybės gerinimas, taikant patobulintus sprendimų priėmimo būdus: vadovų vaidmuo sveikatos priežiūros organizacijoje", 4 moduliai, Druskininkai (2004-2005 m.).

Svarbiausios publikacijos, susijusios su profesine veikla: ,,Psichikos sveikata Lietuvoje: gerinti yra ką", savaitraštis ,,Lietuvos medicinos kronika" (2009); ,,Šizofrenijos gydymas didelėmis antipsichotikų dozėmis: rekomendacijos ir realybė", rekomendacijos ir realybė", žurnalas ,,Nervų ir psichikos ligos" (2009); ,,Savižudybės Lietuvoje psichikos sveikatos ir platesniame kontekste", žurnalas ,,Psichiatrijos žinios" (2009); viena iš 2 autorių visuomenei skirtos knygelės ,,Geriau pažinkime ligas. Šizofrenija", išleido SIMIA, Kaunas (2007); bendraautorė rengiant oficialų ,,WHO Atlas: Country resources on intellectual disabilities", kurį išleido World Health Organization (PSO) ir Motreal PAHO/WHO Collaborating Centre for Reference and Training in Mental Health (2007).

Svarbiausi įgyvendinti projektai: 2006 m. gruodžio mėn. Valstybinis psichikos sveikatos centras, kaip projekto vadovaujanti institucija, pasirašė sutartį su Europos Sąjungos Komisija dėl tarptautinio projekto ,,Vaikų ir paauglių psichikos sveikata Europos Sąjungoje po plėtros: efektyvios politikos ir praktikos plėtojimas" ("Child and Adolescent mental health in enlarged European Union: development of effective policies and practices" - sutrumpintai CAMHEE) vykdymo. Projektas pradėtas vykdyti 2007 m. sausio mėn., trukmė 30 mėn. Jį igyvendino 16 šalių Austria, Belgija, Bulgarija, Estija, Graikija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rumunija, Slovėnija, Suomija, Vengrija, Vokietija. Iš viso projekto vykdyme dalyvavo 35 partneriai, iš jų 11 - iš Lietuvos. Pagrindinis projekto tikslas - parengti moksliškai pagrįstas rekomendacijas ES šalims ir Lietuvai dėl vaikų psichikos sveikatos gerinimo ir psichikos sutrikimų prevencijos.

Taip pat aktyviai dalyvauta kuriant daugumą teisės aktų reglamentuojančių psichikos sveikatos priežiūrą, pradedant Psichikos sveikatos strategija 2007 m. patvirtinta Seime bei Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo naujos redakcijos projektu, o taip pat valstybinių programų skirtų psichikos sveikatos stiprinimui, psichikos ligų prevencijai bei psichikos sveikatos priežiūrai.

Dalyvavimas valstybinėje veikloje (darbo grupėse, komisijose ar pan.): Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinė ekspertė, Nacionalinės sveikatos tarybos narė, PSO Europos regiono biuro partnerė psichikos sveikatai nuo Lietuvos, Lietuvos atstovė psichikos sveikatos klausimams Europos Komisijos Visuomenės sveikatos programoje.

Laisvalaikis (pomėgiai): klasikinė muzika, kelionės, krepšinis.

Gyvenimo moto: jeigu žmogus laimingas, tai jis ir geras, bet jeigu žmogus geras, tai nebūtinai laimingas. Lai niekada netrūksta gerumo mums ir mumyse, tada ir būsime laimingesni.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-20